Warunki gwarancji Audio Klan

Szanowni Państwo,

przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z serwisem. Serwis służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych. AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie w imieniu producenta gwarantuje sprawne działanie wskazanego w gwarancji urządzenia, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Gwarancja dotyczy urządzeń sprowadzonych na polski rynek przez AUDIO KLAN Janusz Prządka Spółka Jawna.

Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.

2. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie:

 • czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (o ile była wydana);
 • dowodu zakupu sprzętu, z oznaczoną datą sprzedaży (faktura, paragon);
 • reklamowanego urządzenia;
 • opisu usterki.

3. Okres gwarancji wynosi, licząc od daty pierwszej sprzedaży przez Gwaranta, jego autoryzowanego dystrybutora lub partnera handlowego:

 • dla wszystkich urządzeń z wyjątkiem słuchawek oraz asortymentu marek: Yamaha i Koss - 24 miesiące;
 • dla wszystkich urządzeń marki Audio-Technica - 12 miesięcy. Pobierz kartę gwarancyjną Audio - Technica;
 • dla słuchawek, z wyjątkiem słuchawek marki Koss 12 miesięcy;
 • dla słuchawek marki Koss - 6 miesięcy, przy czym na modele z serii PRO, SB, TD, UR, KEB, KSC, SP, BT – 12 miesięcy (sprawdź szczegóły: Warunki gwarancji Koss, Dożywotnia gwarancja Koss);
 • dla asortymentu marki Yamaha - 24 miesiące; długość okresu gwarancyjnego może zostać przedłużona o dodatkowe 12 miesięcy, pod warunkiem dokonania procedury rejestracji sprzętu za pośrednictwem Internetu w terminie 4 tygodni od daty jego zakupu (sprawdź szczegóły: Regulamin przedłużenia gwarancji na produkty Yamaha3 lata gwarancji Yamaha);
 • dla urządzeń Yamaha serii Aventage (modele: RX-A680, RX-A880, RX-A1080, RX-A2080, RX-A3080, BD-A1060) gwarancja może zostać wydłużona o dodatkowy rok; aby skorzystać z możliwości przedłużenia okresu gwarancyjnego należy urządzenie zarejestrować na stronie https://member.europe.yamaha.com/ w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu, szczegółowe warunki gwarancji znajdziesz na stronie https://europe.yamaha.com/en/support/warranty/;
 • dla urządzenia Yamaha High End (modele: CX-A5100, CX-A5200, MX-A5000, MX-A5200, A-S3000, A-S2100, CD-S3000, CD-S2100, NS-5000, C-5000, M-5000, GT-5000) gwarancja może zostać wydłużona o kolejne 3 lata; aby skorzystać z możliwości przedłużenia okresu gwarancyjnego należy urządzenie zarejestrować na stronie https://member.europe.yamaha.com/ w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu, szczegółowe warunki gwarancji znajdziesz na stronie https://europe.yamaha.com/en/support/warranty/.

4. W przypadku zaistnienia usterki podlegającej gwarancji, sprzęt powinien być przesłany do serwisu przesyłką kurierską na koszt Gwaranta, przy wykorzystaniu firmy kurierskiej wskazanej przez serwis lub dostarczony osobiście. Urządzenie powinno być zapakowane w oryginalne opakowanie fabryczne. W przypadku braku takiego opakowania, ryzyko uszkodzenia sprzętu w transporcie ponosi reklamujący. Serwis, po naprawie, odsyła urządzenie na koszt Gwaranta w tym samym opakowaniu, w jakim zostało ono dostarczone do serwisu.

5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w jak najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 dni od daty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do serwisu. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia uszkodzonej części od producenta, okres naprawy wydłuża się o czas niezbędny do jej pozyskania, o czym Klient zostanie zawiadomiony.

6. Wszelkie wadliwe urządzenia lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością Gwaranta.

7. Dokonanie naprawy gwarancyjnej oraz jej datę serwis poświadcza w karcie gwarancyjnej lub w zleceniu serwisowym.

8. Gwarancją objęte są wyłącznie te uszkodzenia, których przyczyna tkwi w samym urządzeniu.

9. Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi, instalacji, aktualizacji oprogramowania urządzenia;
 • uszkodzeń powstałych wskutek wyjmowania, wkładania, przenoszenia oraz nieprawidłowego przechowywania urządzenia;
 • uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem sprzętu w warunkach niezgodnych z zalecanymi przez producenta;
 • uszkodzeń powstałych podczas transportu urządzenia do serwisu, wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta;
 • wykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi urządzenia oraz czynności należących do zwykłej obsługi eksploatacyjnej sprzętu (np. programowanie, konfiguracja, instalacja, czyszczenie itp.);
 • uszkodzeń powstałych na skutek wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • usterek powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych takich jak: uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwe zasilanie urządzenia, przepięcia sieci energetycznej, zwarcia, wyładowywania atmosferyczne, zalania, zawilgocenia, zanieczyszczenia, przeciążenia (dotyczy zwłaszcza głośników), wadliwe podłączenie urządzenia;
 • elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu (np. bezpieczniki, żarówki, lampy, lasery, baterie, akumulatory, paski napędowe);
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z deklarowanymi przez producenta (dotyczy to również nieaktywnych pikseli w telewizorach plazmowych i LCD);
 • wadliwego działania urządzenia spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy;
 • przewodów, części obudowy, śladów powstałych wskutek eksploatacji, takich jak: zarysowania, zabrudzenia, wytarcia itp.;
 • zainfekowania wirusem lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z produktem lub rekomendowane przez producenta.

10. Gwarancja traci ważność:

 • w przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzenie osób nieuprawnionych;
 • jeżeli dokonana została samodzielna modyfikacja oprogramowania;
 • jeśli numer fabryczny urządzenia jest nieczytelny, został zmazany, zmieniony lub usunięty;
 • w przypadku zgubienia karty gwarancyjnej;
 • w przypadku niepełnego wypełnienia karty gwarancyjnej (brak pieczątki sprzedawcy, daty zakupu, numeru fabrycznego);
 • jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej i dokumentach zakupu, a danymi odczytanymi z reklamowanego urządzenia;
 • w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

11. Gwarant dołoży wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania naprawy nie doszło do utraty danych lub ustawień konfiguracyjnych. Jednakże, ze względu na specyfikę urządzenia powyższe może nastąpić. W takiej sytuacji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani ustawień konfiguracyjnych. Odpowiedzialności w tym zakresie nie ponosi Gwarant również w sytuacji, gdy do utraty danych lub ustawień konfiguracyjnych dojdzie na skutek uszkodzenia urządzenia.

12. Jeśli roszczenie gwarancyjne jest nieuzasadnione, koszty przesyłki urządzenia do i z serwisu ponosi reklamujący.

13. Klient ma prawo do wymiany sprzętu, jeżeli w okresie gwarancji:

 • wystąpi uszkodzenie niemożliwe do usunięcia przez serwis;
 • serwis dokona 3 napraw, a sprzęt nadal będzie niesprawny.

14. Jeżeli wymiana sprzętu na taki sam model lub nowszy odpowiednik nie jest możliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny towaru.

15. Zapisy powyższych warunków gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.

16. Uprawnienia gwarancyjne ograniczają się do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu albo do zwrotu zapłaconej ceny.

 

Produkty

Serwis

tel.: +48 22 777 99 25

Media

tel.: +48 22 777 99 09